مزایده دستگاه بلوک زنی 5 قالب - آگهی 95734

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910465252700012
تاریخ صدور:1399/10/14
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف کرگانرود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

  آگهی مزایده

به موجب اجرائیه کلاسه 9900124 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش کرگانرود، موضوع دعوی خانم مریم خادم عرفانی به وکالت از آقای حمداله آقاجانی بطرفیت آقای رمضان همدمی بخواسته مطالبه با توجه به توقیف یک دستگاه بلوک زنی 5 قالب ( 5 تایی ) به رنگ زرد با دو عدد دینام پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جمعا" بمیزان 120/000/000ریال ارزیابی گردیده. لذا اموال موصوف در تاریخ 99/11/12 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش کرگانرود از طریق مزایده به فروش میرسد، قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد و 10% بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید و درغیر اینصورت 10% اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش کرگانرود مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود . / 

       

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش کرگانرود- بشیرپور

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی