مزایده ضایعات آهن - آگهی 9147

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 97/3 - نوبت دوم
شهرداری قیدار در نظر دارد ضایعات آهن موجود خود را از طریق مزایده عمومی به شرکت کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از همه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده در مواعد مقرر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه فرمایند.
مهلت خرید اسناد: از ساعت 8 صبح مورخه 97.2.9 لغایت 97.2.16
محل و مهلت تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری تا آخر وقت اداری روز 97.2.26
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ مندرج در لیست به طرق: 1 - واریز وجه  2- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما (شهرداری) 
3- انواع اوراق مشارکت، واریز به حساب 3100002704003 شهرداری قیدار نزد بانک ملی شعبه مرکزی
نحوه فروش اسناد: ارائه رسید بانکی به مبلغ 1.000.000 ریال واریز به شماره حساب 3100002705001 شهرداری قیدار نزد بانک ملی شعبه مرکزی 
زمان بازگشایی اسناد: پاکتهای رسیده ساعت 12 مورخه 97.2.29 در دفتر شهردار بازگشایی می شوند.
شایان ذکر است هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

R شرح مقدار تقریبی (کیلوگرم) مبلغ پایه برای هر کیلو تضمین شرکت در مزایده
1 ضایعات آهن موجود در شهرداری 10.000 15.000 10.000.000 ریال 

اصانلو - شهردار قیدار

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی