مزایده آهن آلات مستعمل و اسقاطی - آگهی 9146

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
نوبت اول 
شهرداری کوار در نظر دارد نسبت به فروش مقداری از آهن آلات مستعمل و اسقاطی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.
1- قیمت پایه براساس نظریه کارشناسی جهت هر کیلو آهن آلات و ضایعات مبلغ 13/200 ریال جهت هر عدد بشکه فلزی 220 لیتری مبلغ 219.000 ریال می باشد . فروش به صورت یکجا و نقدی می باشد 
2- هزینه درج آگهی به عهده خریدار می باشد.
3- پیشنهادات بایستی حداکثر تا ده روز پس از آگهی نوبت دوم به صورت پاکت بسته شامل قیمت پیشنهادی براساس هر کیلو آهن آلات و هر عدد بشکه و همچنین سپرده شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.
4- به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده و ارائه شده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم از عقد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6-  شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 11.681.400 ریال معادل 5 درصد قیمت پایه می باشد که می بایست به حساب شماره 13570780 نزد بانک رفاه شعبه کوار واریز و یا به صورت چک تضمین شده تحویل شهرداری
نوبت دوم 97.2.16 
سرپرست شهرداری کوار 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی