مزایده عمومی خودروهای مستعمل (اتوبوس، سواری، آمبولانس و ...) - آگهی 9140

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول شماره 168615
دانشگاه علوم پزشکی و جندی شاپور اهواز د رنظر دارد تعداد 42 دستگاه از خودروهای مستهلک خود را از جمله اتوبوس، سواری، آمبولانس و ... از طریق مزایده به فروش برساند به همین منظور از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت ابتدا پس از ثبت نام و درج مشخصات خود در سامانه مناقصات این دانشگاه به آدرس الکترونیکی nt.ajums.ac.ir نسبت به ارسال پاکات به آدرس اهواز، بلوار گلستان، ساختمان مرکزی دانشگاه، دبیرخانه اداره حراست اقدام نمایند.
تعدادی از ابناد شرایط عمومی 
1. به اسنادی که مستقیم از سامانه دانشگاه خریداری نشوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2. زمان فروش اسناد از تاریخ 97.02.11 لغایت 97.02.22 می باشد 
3. مهلت ارسال پاکات محتوی مستندات تکمیلی از تاریخ 97.02.23 لغایت 97.03.05 می باشد 
4. زمان بازگشایی روز یکشنبه مورخ 97.03.06 راس ساعت 9 الی 10 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه مفتوح و قرائت می شود 
5. تاریخ سایت ویزیت بعد از انتشار نوبت دوم آگهی 
6. محل سایت ویزیت اهواز- سه راهی تپه به طرف جاده اهواز- ماهشهر- مجتمع انبارهای دانشگاه 
توجه: به علت کثرت مطالب و بندهای شرایط عمومی صرفا در این  آگهی روزنامه فقط تعداد محدودی از شرایط عمومی منتشر می گردد لذا کلیه داوطلبین شرکت کننده می بایست جهت کسب اطلاع بیشتر تاکید نسبت به تهیه و مطالعه اسناد طبق شرح فوق اقدام نمایند و دانشگاه کلیه خریداران اسناد را مطلع از این آگهی تلقی می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97.02.09
تاریخ انتشار نوبت دوم 97.02.10
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی