مزایده لوازم اسقاط (کابل - کولر - مانیتور - دیش - فیدر و ...) و حدود 8 تن قرقره - آگهی 9114

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 1/97
نوبت دوم 
یک مرحله ای 
1- نام دستگاه مزایده گذار: مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان
2- آدرس دستگاه مزایده گذار: بندرعباس- گلشهر، رسالت جنوبی، ساختمان مرکزی مخابرات شماره تلفن 33610016 - 33308258
3- موضوع مزایده: فروش لوازم اسقاط و خارج از رده از جمله (کابل - کولر - مانیتور - دیش - فیدر و ...) و حدود 8 تن قرقره خالی با برآورد 1.819.500.000 ریال.
4- دستگاه نظارتی: مدیریت مالی و پشتیبانی دستگاه مزایده گزار.
5- نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی معتبر بانکی در وجه مخابرات.
6- مبلغ سپرده شرکت در مزایده : 10 درصد نزخ کارشناسی
7- قیمت اسناد مزایده و شماره حساب : مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب 32/16422422 جام ملت کد شناسنامه 3200080143138
8- مهلت فروش اسناد: 97.2.5 - 97.2.16
9- مهلت تحویل پاکات: 97.2.17 لغایت 97.2.29
10- مکان بازگشایی پاکات: 97.2.30
12- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
13- شرکت مخابرات در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
14- حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات حداقل 1 شرکت می باشد.
E.MAIL : INFO@TCIH.IR 
مدیریت مخابرات هرمزگان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی