مزایده ضایعات آهن آلات، پلاستیک، آلومینیوم و ... - آگهی 9105

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول
شهرداری بناب در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات (آهن آلات، پلاستیک، آلومینیوم و ...) خود را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده حضوری با شرایط زیر اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور مالی شهرداری بناب با اخذ مدارک و مطالعه شرایط و واریز مبلغ سپرده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.2.22 نسبت به شرکت در مزایده اعلام آمادگی نمایند. جلسه مزایده حضوری با حضور شرکت کنندگان در ساعت 17:30 روز یکشنبه مورخ 97.2.23 در محل دفتر شهرداری برگزار خواهد گردید.
شرایط: 
1. شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2. متقاضیان می بایستی مبلغ 150.000.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی مرکزی بناب واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند. 
3. کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد 
4. سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مزایده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 
5. متقاضیان می توانند تا مورخ 97.2.22 از ضایعات اسقاطی واقع در محل انبار ضایعات شهرداری بازدید و ارائه قیمت نمایند.
6- متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
7. پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
8. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.
9. مدت قبول پینشهادات از تاریخ چاپ آخرین آگهی به مدت 10 روز می باشد.
10- در صورت مشاهده هرگونه تبانی مزایده باطل اعلام می گردد.
11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
12. متقاضیانی که نسبت به واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده اقدام و واریز ننمایند حق شرکت در جلسه را نخواهد داشت.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی