مزایده دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1386 - آگهی 90932

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466142100079
تاریخ صدور:1399/09/06
شعبه صادر کننده:شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان خرمشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

مزایده اموال منقول

درراستای اجرای نیابت شماره 1399036001497106 مورخ1399/05/28  واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی بروجرد  له معصومه باج  علیه ایران مبینا - مینا - مهدیه - مهدی همگی صالحیان اصل نژاد  که محکوم است به پرداخت مطالبه 15 مثقال طلا از ماترک متوفی یونس صالحیان اصل نژاد در حق محکوم له و  نیم عشر دولتی در حق دولت ، که نظر به معرفی اموال از جانب محکوم له با مشخصات ذیل و ارزیابی اموال  از طریق ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت گردید و نظر  به ابلاغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین و اجرای تشریفات مقرر،درجلسه 1399/09/29 ساعت 12/30 الی 13 در دفتر اجرای احکام مدنی خرمشهر به مزایده گذاشته میشود که مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.خریدار مکلف به پرداخت ده درصد از قیمت پیشنهادی فی المجلس والباقی ظرف مدت یک ماه می باشد که درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده در مهلت مقرر، ده درصد از قیمت تودیعی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت  ضبط می گردد. ضمنا هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار اموال است . خریداران می تواند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل ازتاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید./.

))ضمناً کلیه شرکت کنندگان ضمن ثبت نام در سامانه ثنا و ارائه فرم ثبت نام میبایست ده درصد مبلغ  اموال را طی چک تضمین شده به اجرا ارائه نماید ))

مشخصات اموال

یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600i  به  شماره انتظامی 24 ایران 748 ج 25 شماره شاسی 31005333 موتور خاموش  مدل 1386 سفید روغنی با ظرفیت 750 کیلوگرم دارای پوسیدگی و زنگ زدگی می باشد  بدون احتساب هزینه شماره گذاری و عوارض شهرداری و سایر دیون دولتی و با توجه به مدل و استهلاک و قیمت روز بازار آزاد ، به مبلغ  300/000/000 ریال  تعیین و پایه مزایده می باشد./.

فرحانی- مدیر اجرای احکام مدنی خرمشهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی