مزایده 9 دستگاه اتوبوس بنز مدل 1381 - آگهی 9084

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بروجرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 9 دستگاه خودرو از طریق مزایده عمومی به خریداران واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید.

                                                    مشخصات وسائط نقلیه 
 ردیف   نوع   سیستم   سال ساخت   قیمت کارشناسی (قیمت پایه)  مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال 
 1  اتوبوس   بنز   1381  350.000.000  5%

شرایط شرکت در مزایده:
1-شرکت کنندگان در مزایده بایستی به ازای هر دستگاه خودرو مورد تقاضای خود سپرده شرکت در مزایده را که در جدول فوق قید گردیده به حساب بانک ملی به نام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بروجرد واریز نموده و یا ضمانت نامه معتبر بانکی معادل مبلغ سپرده ارائه نمایند.
2- مزایده از قمیت پایه شروع و به بالاترین قیمت اعلام شده متقاضی فروخته میشود.
3- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست قمیت پیشنهادی خود را همراه فیش واریزی شرکت در مزایده در پاکت سربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه سازمان تحویل دهند.
4-مهلت تحویل پیشنهادها 10 روز پس از انتشار آگهی به امور قراردادهای سازمان حمل ونقل بار و مسافر 
5- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست برای هر دستگاه خودرو مورد نظر که پیشنهاد ارائه می دهند پاکت جداگانه ای با قید مشخاصت خودرو بر روی پاکت ارائه نمایند.
6- برنده / برندگان مزایده می بایست پس از اعلام و ابلاغ سازمان نسبت به پرداخت و واریز بهای خودرو مورد برنده خود اقدام نمایند.
7- در صورت انصراف برنده / برندگان مزایده سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
8- به پیشنهادهای مبهم - مشروط و یا مخدوش و یا فاقد فیش بانکی مربوط به سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
10- پیشنهادهای قیمت در مورد اشخاص حقیقی باید به امضای فرد پیشنهاد دهنده رسیده باشد و در مورد اشخاص حقوقی به امضای صاحبان امضا مجاز تایید شود(ارایه معرفی نامه از سوی شرکت الزامی است.)
11- کلیه کسورات و هزینه های متعلقه به مزایده از قبیل (هزینه چاپ اگهی - هزینه های نقل و انتقال - هزینه کارشناسی و ...) به عهده خریدار می باشد.
12- متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از خودروها و اطلاعات بیشتر همه روز به جزء روزهای تعطیل در ساعات اداری می تواند به سازمان حمل و نقل واقع در توقفگاه اتوبوس واقع در بلوار امام (ره) مراجعه نمایند.
13- بازگشایی پاکات حداکثر یک هفته پس از اتمام تاریخ آگهی صورت خواهد پذیرفت.
تاریخ انتشار : 97.2.8 
خ ش 97.2.8
امیر دبیری فر - سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی