مزایده دستگاه خودروی سواری وانت پیکان 1600 دو گانه مدل 1390 - آگهی 90649

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467790200023
تاریخ صدور:1399/09/05
شعبه صادر کننده:شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مشهد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول

به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110.2.970381  آقای  ید اله قربانی زاده کلاتی  محکوم است به پرداخت مبلغ 1.962.485.662 ریال  در حق آقایان و خانم ها    مرضیه خمار تاجی و راحله و مسعود و رضا دانشورکارگران ابراهیمی و نیز مبلغ 207.000.000  ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ  99.9.22    از ساعت  9:30    الی  10:15    صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس،مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 10 % از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. 

شرح اموال مورد مزایده :

یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان 1600 دو گانه مدل 1390 به رنگ سفید شیری با مشخصات سینی جلو ، گلگیر جلو سمت چپ ، درب بار ، گلگیر عقب سمت راست ، درب موتور نیاز به مرمت و صافکاری و رنگ آمیزی دارد ، سپرهای جلو و عقب ، خطر های عقب باید تعویض گردد و تایر ها 40 درصد که با توجه به جمیع موارد توسط کارشناس 350.000.000 ریال ارزیابی گردید ، از طریق مزایده به فروش می رسد ./س

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سیدمحمدرضا تشنگر
دادورز شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مشهد - مصطفی توفیقی کامه علیا

استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بلوار شهید مدرس6 - مجتمع اجرای احکام مدنی مشهد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی