مزایده 6 (شش) دستگاه خوردو سواری - آگهی 90508

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی فروش 6 دستگاه خودروی سواری 
به شماره 109900429000006
دادگستری کل استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 6 (شش) دستگاه خوردو سواری مازاد بر نیاز خود را به مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره فراخوان 1099004290000006 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
زمان انتشار در سامانه: مورخ 99.9.5 ساعت 7:30
محل بازدید: استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند- ابتدای بلوار شهدای عبادی پارکینگ دادگستری کل استان تلفن 05632393341
مهلت بازدید: از99.9.5 لغایت 99.9.16 از ساعت 8 صبح تا ساعت 12
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: مورخ 99.9.16 ساعت 12:30
زمان بازگشایی: 99.9.17 ساعت 9 صبح سالن اجتماعات دادگستری
زمان اعلام برنده: 99.9.17 ساعت 11 صبح
متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی (تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار) در وجه دادگستری کل استان خراسان جنوبی یا واریز به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171292194002 و شماره شبای IR800170000002171292194002 (مطابق مبالغ تعیین شده در سامانه) اقدام و در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
ضمنا برگزاری تمام مراحل مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ارسال اسناد، پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات و اعلام برنده صرفا در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس سامانه ستاد ایران می باشد و کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، تعویض پلاک، عوارض شهرداری و دارایی به عهده برنده مزایده (خریدار ) می باشد
معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان خراسان جنوبی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی