مزایده پنج  دستگاه اتوبوس (اتوبوس شهری بنز 457 مدل 87 و...) - آگهی 90454

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی 
نوبت دوم
شهرداری قرچک در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 60/1/1253 مورخه 99.4.29 شورای اسلامی شهر قرچک نسبت به فروش پنج  دستگاه اتوبوس شهری بخش دولتی تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر از طریق تجدید مزایده عمومی جهت فعالیت در بخش خصوصی اقدام نمانید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد تجدید مزایده براساس اطلاعات اعلام شده ذیل اقدام نمایند. 

ردیف نام خورو شماره انتظامی قیمت پایه کارشناسی ریال سپرده شرکت در مزایده ریال
1 اتوبوس شهری بنز 457 مدل 87  353 ع 69 ایران 68  3.000.000.000 150.000.000
2 اتوبوس شهری بنز 457 مدل 87  671 ع 67 ایران 68  3.100.000.000 155.000.000
3 اتوبوس شهری بنز 355 مدل 82  181 ع 59 ایران 68  1.400.000.000 70.000.000
4 اتوبوس شهری بنز 457 مدل 87  863 ع 56 ایران 68  3.200.000.000 160.000.000
5 اتوبوس شهری بنز 457 مدل 87  913 ع 54 ایران 68  3.100.000.000 155.000.000

1- دستگاه مزایده گزار: شهرداری قرچک 
2- سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز به حساب 0105978385003 به نام سپرده اشخاص شهرداری می باشد.
3- محل دریافت اسناد تجدید مزایده: شهرداری قرچک به نشانی شهرک طلاییه - جنب بخشداری واحد امور قراردادها به شماره تلفن 4 الی 36151580 - 021 
4- مهلت اخذ اسناد تجدید مزایده از مورخه 99.9.4 لغایت 99.9.23 و زمان تحویل پاکات پیشنهادات از 99.9.4 لغایت 99.9.23 به دبیرخانه شهرداری قرچک می باشد.
5- تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز یکشنبه مورخه 99.9.23 راس ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداری می باشد.
6- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
9- سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده قید و هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
10- خودروهای مذکور ملزم به ارائه خدمات در خط قرچک - جوانمرد بوده و باید به مدت ده سال در خط مذکور فعالیت داشته و پس از آن (ده سال) سازمان حمل و نقل بار مسافر قرچک نسبت به انتقال سند قطعی اقدام می نماید. 
نوبت اول 99.9.4
نوبت دوم 99.9.11

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی