مزایده آهن آلات اسقاطی و مستهلک - آگهی 9000

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده عمومی به شرح ذیل را فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید: 

شماره مناقصه موضوع مزایده مدت اجرا مبلغ برآورد مبلغ ضمانتنامه شرکت
در فرآیند ارجاع کار
01/ 97 فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
یک ماه 584200000 ریال 29210000 ریال

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش زیر ارائه شود:
الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 
ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مزایده به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 97.02.08 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: 
ساعت 8:30 شنبه 97.02.08 لغایت ساعت 14:30 چهارشنبه 97.02.12
مهلت زمانی  ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 97.02.23
زمان بازگشایی پاکت مزایده: ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 97.02.24
آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف خراسان جنوبی - بیرجند خیابان غفاری نبش غفاری 25 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی شماره تماس 9-322342137-056 کدپستی 9717833115 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir رجوع نمایید. 
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس 27313131-021
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی