مزایده لاستیک کامیون ، دستگاه بتونر ، دستگاه کامپیوتر  و... - آگهی 89919

منقضی شده
شرح آگهی :


شماره آگهی: 9910464530300069
تاریخ صدور:1399/08/28
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نمین/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

حسب محتویات پرونده کلاسه  980362ارجاعی محکوم له آقای پیمان کاردان  اجرای احکام مدنی نمین بتاریخ 99.9.26 روز چهارشنبه راس ساعت 11 صبح اموال منقول ذیل الذکر متعلق محکوم علیه شرکت تلاش کران نصر سازه پایدار به ادرس نمین عنبران خیابان شهدا کارگاه سد عنبران –شرکت تلاشگران نصرسازه پایدار    عبارتند از

1-    یک دستگاه بتونر 350 لیتری با الکترو موتور مربوطه که الکترو موتور آن بعلت سوختگی سیم پیچ آن نیاز به تعمیر دارد کلا مستعمل 50.000.000ریال( پنجاه میلیون ریال )

2-    دو حلقه لاستیک کامیون روکش دار کن تایر به مبلغ 38.000.000ریال (سی وهشت میلیون ریال )

3-    یک دستگاه کامپیوتر PC کارکرده به همراه مانیتیور و صفحه کلید به مبلغ 10.000.000ریال ( ده میلیون ریال ) 

4-    یک عدد الکترو موتور کارکرده فاقد مشخصات به مبلغ 4.000.000 ریال (چهار میلیون ریال )

جمع ارزش اقلام صدر الذکر 102.000.000ریال ( یکصدو دو میلیون ریال )برآورد و اعلام می گردد.

با حضور نماینده دادسرا وبا امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعا به مبلغ 102.000.000 ریال ازطریق مزایده به فروش می رسد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر خودرا تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی نامه کتبی تسلیم نمایند و درروز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند. بدیهی است بالاترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ملاحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10درصد آن رابه عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر (پرداخت10درصد فی المجلس ) باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد./.

مدیردفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین سلیمانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی