مزایده عمومی تعداد 156 عدد بشکه روغن صنعتی - آگهی 8989

منقضی شده
شرح آگهی :

تجدیدآگهی مزایده عمومی
 شـركت ملی حفاری ایران در نظر دارد فروش تعداد 156 عدد بشکه 208 لیتری حاوی 31200 لیتر روغن صنعتی تاریخ مصرف گذشته (هربشکه حاوی 200لیترروغن) مازاد بر نیاز خود را بشرح مندرج در جدول ذیل  از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند: متقاضیان شركت در مزایده  جهت خرید اسناد مزایده می‌توانند با در دست داشتن رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ پانصدو ده هزار (510.000) ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران. از تاریخ 97.2.11 لغایت 97.2.22 در اوقات اداری جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر مركزی این شركت واقع در اهواز بلوار پاسداران جنب ساختمان مرکزی  شركت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول سالن A اتاق شماره 108 مراجعه نمایند.در ضمن بازید از کالاهای مورد مزایده فقط از روز دوشنبه مورخ 97.2.24 لغایت 97.2.26  تعیین شده است.
الف: مشخصات كالای مورد مزایده : 

ردیف شماره مزایده موضوع  آخرین مهلت ارائه
پیشنهاد نرخ مزایده
تاریخ گشایش
پاکات نرخ
 شماره پایگاه
اطلاع رسانی
1 5131- 33/6- ت ک /96 فروش تعداد 156 عدد بشکه 208 لیتری
حاوی 31200 لیترروغن صنعتی تاریخ مصرف گذشته
(هر بشکه حاوی 200 لیتر روغن) مازاد بر نیاز شرکت
97.2.31 97.3.1 3.159.108

ب:  شرایط شركت در مزایده
1. متقاضی بایدتوانایی ارائه تضمین شركت در مزایده  به میزان 5% نرخ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانكی و یا واریز نقدی به حساب  شماره 4001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران و همچنین تضمین انجام تعهدات به میزان 10% كل مبلغ قرارداد در صورت برنده شدن را داشته باشد. 
2- متقاضیان می توانند متن آگهی را درپایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور به آدرس اینترنتی   http://iets.mporg.ir   با کد فراخوان مندرج در جدول فوق و پایگاه اینترنتی شبكه اطلاع رسانی شركت ملی  حفاری ایران به نشانی WWW.NIDC.ir دریافت نمایند.
شركت ملی حفاری ایران اداره قراردادها 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی