مزایده دستگاه خشک کن ، دستگاه تسمه نقاله و... - آگهی 89845

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461215100066
تاریخ صدور:1399/08/27
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان آمل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

درپرونده کلاسه 962901 اجرائی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف آمل محکوم علیه میثم نورا با وکالت اکبری محکوم است به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ5/090/000 ریال هزینه دادرسی و  حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از مورخه 1394/09/10 لغایت اجرای حکم درحق محکوم له آقایاسماعیل امیر نوایی با وکالت مجید قنبری و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. لذا دایره اجرا حسب تقاضای محکوم له و جهت وصول محکوم به و نیم عشر دولتی در نظر دارد از اموال محکوم علیه شامل

1-    یک دستگاه الواتور کاسه ای به طول تقریبی 6 متر و عرض حدود 40 ساخت ایران فاقد الکترو موتور و تابلو برق دارای نردبان فلزی یاتاقان ها دچار خرابی به ارزش 80/000/000 ریال

2-    یک دستگاه تسمه نقاله با تسمه لاستیکی به عرض 60 و طول 4 متر به ارزش 32/000/000 ریال

3-    یک دستگاه تسمه نقاله با تسمه لاستیکی به عرض 70 و طول 6 متر  به ارزش 48/000/000 ریال

4-    یک دستگاه تسمه نقاله با تسمه لاستیکی اجدار به عرض 70 و طول 8 متر به ارزش 64/000/000 ریال

5-    یک دستگاه خشک کن روتاری (درایر) به صورت افقی طول 12 متر قطر 120 سانت بدون مشعل و تابلو برق به ارزش 750/000/000 ریال

6-    یک دستگاه فیدر لرزشی با سرند هرمی به ارزش 200/000/000 ریال

7-    یک دستگاه میکسر با 4 سرند هرمی به ارزش 400/000/000 ریال  که کارشناس بهای مجموع آنرا به مبلغ 1/574/000/000  ریال ارزیابی نموده است را از طریق مزایده حضوری در روز  مورخ 1399/09/24از ساعت 9 الی 10 همان روز در دفتر اجرا بفروش برساند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست 10% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی را ظرف مدت یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. طالبین و خریداران می توانند تا 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف آمل

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی