مزایده یک دستگاه پراید و دو دستگاه پژو 405 - آگهی 8952

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 100973216000001 - نوبت اول
سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه در نظر دارد سه دستگاه خودرو به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره مزایده (شماره سیستمی) 100973216000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: چهارشنبه 97.02.05
مهلت دریافت اسناد مزایده: 97.02.22
تاریخ بازدید: 97.02.05 لغایت 97.02.11
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 97.02.11 لغایت 97.02.24
زمان بازگشایی 97.02.25 ساعت 8 صبح
زمان اعلام به برنده: ساعت 9 صبح تاریخ 97.02.25
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد
1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده واریز وجه مزایده تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی