مزایده انواع پمپ و الکترو ، پروفیل و لوله و آهن آلات ، مخزن دو جداره استیل و... - آگهی 89394

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462841200083
تاریخ صدور:1399/08/24
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز/استان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده کلاسه 9900928/م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه شرکت پارس پامچال محکوم است به پرداخت مبلغ 1/157/984/939 ریال به انضمام مبلغ 535/888 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له محمد رضا بخارائی به انضمام هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده است که عبارت است از:  1- انواع پمپ و الکترو موتور اسقاطی 100کیلو گرم ارزش واحد به ریال300/000 ارزش کل به ریال 30/000/000 4 * 2-میکسر رنگ مارک زرگریان با الکترو موتور 22 کیلووات یکدستکاه ارزش واحد به ریال80/000/000 ارزش کل به ریال 80/000/000 *3- استاکر ( پالت تراک ) مارک سو سونگ ساخت کره دو دستگاه ارزش واحد به ریال100/000/000 ارزش کل به ریال 200/000/000 *4- جک پالت دستی سه دستگاه ارزش واحد به ریال5/000/000 ارزش کل به ریال 15/000/000 *5- میز کار آهنی 50کیلو گرم ارزش واحد به ریال60/000 ارزش کل به ریال 3/000/000 *6- اره آتشی یکدستگاه ارزش واحد به ریال30/000/000 ارزش کل به ریال 30/000/000 *7- دریل ستونی یکدستکاه ارزش واحد به ریال10/000/000 ارزش کل به ریال 10/000/000 *8- دستگاه حدیده برقی مارک ریدجید یکدستکاه ارزش واحد به ریال40/000/000 ارزش کل به ریال 40/000/000 *9- پروفیل و لوله و آهن آلات شاخه 1 تن ارزش واحد به ریال100/000/000 ارزش کل به ریال 100/000/000 *10- ضایعات آهن با قفسه ها و استند های موجود 2 تن ارزش واحد به ریال60/000/000 ارزش کل به ریال 120/000/000 *11- کل موجودی انبار ضایعات یکسری ارزش واحد به ریال200/000/000 ارزش کل به ریال 200/000/000 اموال موجود در کارخانه رزین پامچال *12- انواع پمپ و الکترو موتور و گیربکس اسقاطی 500کیلو گرم ارزش واحد به ریال300/000 ارزش کل به ریال 150/000/000 *13- مخزن دو جداره استیل 300کیلو گرم ارزش واحد به ریال300/000 ارزش کل به ریال 90/000/000 *14- اسکلت نوار نقاله اسقاطی 200کیلوگرم ارزش واحد به ریال60/000 ارزش کل به ریال 12/000/000  *15- دستگاه پر کن رنگ اسقاطی سه دستگاه ارزش واحد به ریال20/000/000 ارزش کل به ریال 60/000/000  ریال می باشد.(طبق نظریه کارشناسی به شماره 1399220210382264 مورخ 1399/08/10) و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1399/09/15 ساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را مجموعا به قیمت پایه کارشناسی 1/140/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی