مزایده یکدستگاه کامیون ایسوزسفیدرنگ مدل 1393 - آگهی 89203

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910465208600006
تاریخ صدور:1399/08/22
شعبه صادر کننده:اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی بخش ششتمد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

اگهی نوبت دوم

به موجب  پرونده کلاسه980031  اجرای مدنی  شعبه اول دادگاه عمومی بخش ششتمد محکوم علیه شهرداری ششتمدبپرداخت مبلغ 2/314/777/128 ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر وتادیه(تا مورخه 1/04/1399) ومبلغ 22/211/524 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 13/600/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له اقای احمد نارستانی وهمچنین پرداخت 117/529433 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده ومحکوم علیه  جهت استیفای محکوم به یکدستگاه کامیون ایسوزسفیدرنگ بشماره پلاک 339 ع 77 ایران 12 مدل 1393بشماره موتور1246191 شماره شاسی 002585 معرفی نموده که از طریق این دایره اجرا توقیف گردیده  پس از ارجاع امر به کا رشناسی به شرح ذیل ارزیابی شده است:

مشخصات وسیله نقلیه:

نوع: کامیون ایسوز زیرکاربری کمپرسی  رنگ : سفید شماره پلاک :339 ع77 ایران 12 مدل :1393 شماره موتور 1246191 شماره شاسی : 002585

قسمت های اسیب دیده: لاستیک حدود 50 درصد*بالای سپر وجلو پنجره خسارت وفرورفتگی جزئی *اتاق کمپرسی دارای رنگ پریدگی 

که به مبلغ 8/100/000/000(معادل هشتصدو ده میلیون تومان) ارزیابی می گردد.

مقرر گردید مزایده درروزیکشنبه مورخه 1399/09/09 ساعت 9صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان محترم عمومی دادگاه ششتمد در محل اجرای احکام مدنی دادگاه به فروش برسد.مزایده از قیمت کارشناسی شده شروع و به کسانی که بالا ترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.طالبین به خریدمی توانند پنچ روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشان ازکامیون مذکور داده شود.قابل ذکر اینکه ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد.تحویل وتنظیم سند تابع مقررات جاری  می باشد.

                                                    پورعلی مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه ششتمد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی