مزایده دستگاه بلوک زنی ، دستگاه پنکه ایستاده - آگهی 89194

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464524800028
تاریخ صدور:1399/08/22
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خلخال
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت اول)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان خلخال در نظر دارد بموجب پرونده کلاسه 9900176 یک دستگاه بلوک زن ویک دستگاه پنکه ایستاده به مالکیت فعلی آقای احداله ساقی بیرق ثبت شده را در قبال محکومیت نامبرده به پرداخت وجه در حق محکوم له آقای اردشیررضائی از طریق مزایده به فروش برساند .اموال مذکور توسط کارشناس دادگستری خلخال ارزیابی ،بازدیدوپس ازتطبیق مشخصات ونتیجه ارزیابی بالحاظ جمیع جهات کارشناسی بدین شرح می باشد:1- یک دستگاه بلوک زنی 4قالبه ،دست دوم،دارای دودستگاه دینام سالم وتابلوی برق معیوب به ارزش 110/000/000ریال2-یک دستگاه پنکه ایستاده وسالم به ارزش 10/000/000ریال می باشد.لذا بارعایت کلیه عوامل موثردرارزیابی وبه قیمت روز، مجموعا ارزش اموال فوق الاشاره به مبلغ 120/000/000ریال معادل دوازده میلیون تومان برآوردگردیده است. جلسه مزایده به تاریخ 1399/09/25روزسه شنبه ساعت 10 الی 11 قبل از ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری خلخال برگزار و از قیمت تعیین شده توسط کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده واگذار خواهد شد. از برنده مزایده ده درصد کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ میشود و نامبرده مکلف است الباقی مبلغ را ظرف مدت یک ماه به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت مبلغ اخذ شده به نام دادگستری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . خریداران میتوانند ظرف پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید و حضورا" در جلسه مزایده شرکت نمایند. این آگهی در تابلوی اعلانات دادگستری خلخال نیز الصاق گردیده است.

قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف خلخال - مرتضی موقر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی