مزایده تانکر گازوئیل فلزی و.... - آگهی 88844

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462808800049
تاریخ صدور:1399/08/20
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی"

"آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول"

در پرونده کلاسه 9900473/م ش اجرای احکام شورای حل اختلاف قزوین شرکت قارچ چتر سفید  محکوم است به پرداخت مبلغ 40/294/043 تومان بابت اصل خواسته  وسایر خسارات قانونی در حق  محمد تنهاکوشالشاهی که محکومٌ له جهت استیفای حقوق خود تقاضای توقیف و مزایده  میباشد را نموده است:

مشخصات اموال :

1- تانکر گازوئیل فلزی 20000 لیتری بقیمت 9/000/000 میلیون تومان

2-تانکر گازوئیل فلزی 30000 لیتری بقیمت  13/000/000میلیون تومان

با توجه به قیمت کارشناسی بمبلغ  22/000/000 میلیون تومان  برآورد و تعیین گردیده است. این اجرا قصد دارد در تاریخ 1399/09/12 روز چهارشنبه ساعت 13:00در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف قزوین اموال فوق الذکر را از طریق مزایده به فروش برساند .

شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگذار میگردد . کسانی میتوانند در مزایده شرکت نمایند که منع قانونی نداشته باشند،  خریدار می بایستی مبلغ10درصد پیشنهادی خود را درروزمزایده نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید . مال مورد مزایده بکسی فروخته میشود که بالاترین قیمت پیشنهادی را اعلام نماید .

شرایط خریدار : کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته میشود که بدوا نسبت به واریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی اقدام و سپس حداکثر تا یکماه از زمان انجام مزایده نسبت به واریز الباقی مبلغ مزایده اقدام نماید. انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز کل بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه میباشد . در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبالغ واریزی مسترد خواهد شد و در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10 درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع دولت ضبط میگردد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز میتواند در قبال طلب خود اموال مورد مزایده را قبول نماید.

 

دادورزاجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قزوین

سپاهیان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی