مزایده 17 دستگاه خودرو سواری و وانت (پیکان، وانت مزدا، وانت نیسان، پاژن) - آگهی 8788

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم
شماره های 1 و 2 و 3 و 4 سال 97
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد تعدادی از خودروهای موجود خود به شرح ذیل را : 

ردیف شماره فراخوان موضوع مزایده شرح مزایده
1 1 فروش خودرو از طریق مزایده عمومی خودروهای سواری پیکان-سواری پاترول- وانت مزدا
2 2 فروش خودرو از طریق مزایده عمومی خودروهای وانت مزدا- پاژن- مزدا دوکابین- مزدا تک کابین- سواری پیکان- وانت نیسان
3 3 فروش خودرو از طریق مزایده عمومی خودروهای وانت مزدا- وانت نیسان- وانت مزدا دوکابین
4 4 فروش خودرو از طریق مزایده عمومی خودروهای لندرور سواری- وانت مزدا- مینی بوس- سواری پیکان- مزدا دوکابین 

با مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از کلیه واجدین صلاحیت و درخواست کندگان شرکت در مزایده دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان دوم ضمن واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبریز کد شعبه 1342/5 و ارائه فیش آن به امور قراردادهای شرکت واقع در تبریز - بلوار 29 بهمن - جنب دانشگاه تبریز - شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی تلفن : 33304091 ، اقدام نمایند تا اسناد متعاقبا در اختیار ایشان قرار گیرد و در تاریخ قید شده در اسناد ،  پاکات پیشنهادی خود را تحویل دبیرخانه شرکت دهند . داوظلبین شرکت در مزایده همچنین می توانند برای رویت اقلام مورد مزایده با هماهنگی امور قراردادها در تاریخ های تعیین شده به محل انبار شرکت آب و فاضلاب مراجعه نمایند . بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد و هزینه آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
الف: به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اسناد مزایده واصل وشد، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
ب: سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
ج: پیشنهاد دهنده بایستی سپرده شرکت در مزایده را که اسناد مشخص شده برای هر گروه به صورت جداگانه ارائه نماید.
د: پیشهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبریز کد شعبه 5/1342 واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبریز کد شعبه 13428/5 واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا جهت اخذ هر گونه اطلاعات فنی با شماره 32895612-041 تماس حاصل نمایید.
سایت WWW.ABFAAZARBAIJAN.IR
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی