مزایده دستگاه رکتی فایر ، دستگاه وان نیکل - آگهی 87629

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467853100002
تاریخ صدور:1399/08/10
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش خاوران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب مفاد پرونده به شماره بایگانی 9900146 شورای حل اختلاف بخش خاوران به نام محکوم له آقای اصغر ملک زاده به  طرفیت محکوم علیه آقای کامبیز ظهوری محکوم میباشد به پرداخت 20/253/000 تومان  در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/012/650 تومان بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت به شرح مندرج در اجرائیه به شماره بایگانی9900146 گردیده است./

با توجه به توقیف اموال محکوم علیه که عبارت است از

1-یک دستگاه وان نیکل

2-یک دستگاه رکتی فایر 2000 آمپر

تاریخ مزایده مورخ1399/09/30 از ساعت10الی11 صبح قیمت پایه شروع به بالاترین پیشنهاد واگذار می گردد و محل برگزاری مزایده قیامدشت- بلوار آزادی- بالاتر از پارک آزادی- دادگاه عمومی بخش خاوران- طبقه 2 واحد اجرای احکام می باشد. خریدار باید 10٪ قیمت خریداری شده را فی المجلس پرداخت نماید و الباقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه از تاریخ انجام مزایده از خریدار اخذ خواهد شد و در صورت عدم پرداخت سپرده اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. مایلین می توانند ظرف 5 روز قبل از انجام مزایده از مورد مزایده واقع در ملک مسکونی به آدرس تهران جاده خاوران خیابان کنف ایران جنب کانال سمت چپ سومین سوله درب آبی بازدید نمایند ضمناً همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی برای خریداری الزامی می باشد.و هزینه اجرائی به عهده خریدار می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی