مزایده قفسه های سیستم درایوین - آگهی 87148

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460209100055
تاریخ صدور:1399/08/03
شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت دوم (اموال منقول)

نظر به اینکه به موجب اجرائیه شماره 9710420207200319 -97/07/29 اصداری از شعبه اول دادگاه حقوقی عمومی ورامین محکوم علیه شرکت صنایع شیر تهران شهداد (سهامی خاص ) با مدیریت آقای بابک فلاحت و نازیلا انصاری طرقی محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 599/312/500ریال بابت الباقی اصل خواسته و مبلغ 52/565/938 ریال  بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 97/02/04 (تقدیم دادخواست ) لغایت تاریخ وصول حسب نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی در حق محکوم له آقای بهرام متولی فرزند حسین وهمچنین پرداخت مبلغ 76/015/625 ریال بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت که حسب درخواست وتعرفه محکوم له اموال منقول متعلق به محکوم علیه واقع درورامین - ابتدای ورودی- دست راست - شرکت صنایع شیرتهران شهداد توقیف وطبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری شامل اموال مستعمل قفسه های سیستم درایوین به تعداد 6 زون هفت ردیفه و تعداد 1  زون 9 ردیفه که به مبلغ 1/800/000/000ریال معادل یکصدو هشتاد میلیون تومان (قیمت پایه) ارزیابی وتعیین قیمت گردیده واموال مذکور برای روزیکشنبه 99/08/18ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین به مزایده گذاشته خواهد شد و مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را قبول نماید وفی المجلس 10 درصد وجه مزایده ازشخص خریداروصول و الباقی ظرف مهلت یک ماه اخذ خواهد شد.

زاهدیان- مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی