مزایده سیم مسی اسقاط ،انواع پایه فلزی روشنایی اسقاطی و .... - آگهی 86934

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 99/165/603/3 - نوبت دوم   
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی اجناس اسقاط خود در 5 گروه بشرح زیر بفروش رساند. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 99.8.5 لغایت 99.8.10 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس سایت ستاد نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه مزایده ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه مزایده ظرف ساعت و تاریخ تعیین شده در اسناد مزایده به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند ضمنا به پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه امضا، مشروط، مخدوش، یا اینکه بعد از انقضا مدت تحویل واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد هزینه درج آگهی مزایده کلیه کسورات قانونی، بارگیری حمل و توزین و پاک سازی محوطه مربوطه به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد
شماره فراخوان مزایده در سامانه ستاد 1099005066000004

 ردیف کالا مقدار کیلوگرم تضمین شرکت در مزایده
1 انواع سیم مسی اسقاط  10.000 840.000.000
2 انواع پایه فلزی روشنایی اسقاطی 25.000 200.000.000
3 انواع ترانس لاکپشتی اسقاطی (مسی و آلومینیوم) 6.000 120.000.000
4 میلگرد در انواع تیر سیمانی اسقاطی انبار اردکان 52.000 260.000.000
5 میلگرد در انواع تیر سیمانی اسقاطی انبار اشکدز  18.000 90.000.000

نوع سپرده :
1- ضمانتنامه بانکی
2- مطالبات تائید شده 
3- فیش نقدی
4- چک تضمین شده بانکی 
زمان تحویل پاکتها تا پایان وقت اداری 99.8.22
زمان بازگشایی پاکت ساعت 10:30 روز 99.8.24
به پیشنهاده های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر در جدول فوق چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد
هزینه درج آگهی مزایده و کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است
داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36248989-035 امور تدارکات تماس حاصل نمایند 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی