مزایده اجناس مربوط به عینک سازی - آگهی 86714

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466880400036
تاریخ صدور:1399/08/01
شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام مدنی شعبه 4  اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه971228ج/ 4 له  حسین یزدانی  و علیه  نوید ترکش اصفهانی - نادر ترکش اصفهانی    مبنی بر مطالبه مبلغ 1/058/243/579ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ  21 /  08 /1399 ساعت30 : 11  صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نریسده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش  اموال توقیفی مربوط به عینک سازی  با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روزقبل از جلسه مزایده به نشانی: اصفهان خیابن زینبیه نبش ک 51 عینک سازی ترکش  نزد حافظ اموال مراجعه نمایند و از اموال  بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا شرکت کنندگان در روز مزایده قبض واریزی 10 درصد قیمت پایه را به حساب :IR 110100004061012907670593 و شناسه پرداخت :996108100100019709980351301033به مبلغ :72/130/000ریال که به حساب سپرده دادگستری میباشد را همراه داشته باشند.پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزادیه خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اوصاف اموال مورد مزایده:

تعداد 9 ردیف اجناس مربوط به عینک سازی مطابق نظریه کارشناسی 1399/07/12 که به مبلغ 721/300/000 ریال ارزیابی و براورد میگردد.

                                                    دادورز اجرای احکام مدنی اصفهان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی