مزایده یک دستگاه تست مخزن سی ان جی - آگهی 86710

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910465169000013
تاریخ صدور:1399/08/01
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بردسکن
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال (نوبت دوم)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه ی 9900016 خواهان علیرضا مشتاقی عباس نیا با وکالت آقای حسین داودی مقدم به طرفیت محکوم علیهم آقایان حمیدرضا اسکندزاده، حسین حسینائی و محمدمشتاقی عباس نیا حکم به فروش مال مشترک یک دستگاه تست مخزن سی ان جی (هیدرواستاتیک) صادر شده به کارشناس ارجاع و طبق نظریه کارشناسی دستگاه مذکور با کارکرد حدود سه سال و تجهیزات به کار رفته در ساخت دستگاه و در نظر گرفتن سایر نکات فنی به مبلغ 1/200/000/000 ریال (یکصد و بیست میلیون تومان) ارزیابی و مقرر است از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده در مورخه 1399/08/12 راس ساعت 10:00 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسکن با حضور نماینده دادستان برگزار می شود. مزایده به صورت حضوری و قیمت پایه، قیمت کارشناسی می باشد و فروش از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ده درصد بهای مورد مزایده فروخته شده از خریدار نقدا فی المجلس اخذ و الباقی را برنده مزایده (خریدار) می بایست ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری بردسکن (با شناسه واریز) ،واریز و رسید آن را در موعد قانونی ارائه نماید و الا ده درصد اخذ شده اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مورد مزایده به فرد بعدی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است واگذار و یا مزایده تجدید خواهد شد. متمایلین به خرید جهت بازدید می توانند از پنج روز قبل از موعد مزایده تا روز قبل از تاریخ انجام مزایده جهت هماهنگی به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری مراجعه نمایند. هزینه ها و بدهی های احتمالی نقل و انتقال به عهده خریدار وتحویل مورد مزایده ای پس از وصول کل وجه و مطابق موازین و قوانین اجرای احکام خواهد بود.//

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بردسکن/علی عباسیان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی