مزایده دستگاه جوجه کشی - آگهی 86417

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461791000010
تاریخ صدور:1399/07/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبد کاووس
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

"آگهی مزایده"

درپرونده اجرایی کلاسه 972444 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان گنبد کاووس محکوم محکوم علیه نادر سامیار فرزند نوراحمد محکوم است به پرداخت 1/55 درصد دیه که به نرخ دیه سال 1399 به مبلغ 51/150/000 ریال بابت دیه در حق آقای حسین حسنی بوده که در قبال دیه مذکور یک دستگاه جوجه کشی بلدرچین آک با ظرفیت چهار هزار قطعه ای با مارک نکسوزدیجیتال و تمام اتوماتیک واقع در شهرستان گنبد - روبروی دانشگاه آزاد اسلامی - دفتر ماشین سازی نکسوز دفتر سامیار ، توقیف که از طریق مزایده و با حضور نماینده دادستان به فروش می رسد. 

1- مطابق نظریه کارشناس مورد مزایده به مبلغ 93/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 2-مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود. 3-مکان مزایده درشعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد کاووس میباشد. 4-موعد مزایده روز شنبه مورخه 1399/8/10 ساعت 10 صبح میباشد. 5-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند پنج روز قبل ازتاریخ مزایده از مال مورد مزایده دیدن نمایند. 6-مزایده مذکور برای نوبت دوم تشکیل میگردد. 7-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی میباشد.8- یک دستگاه جوجه کشی بلدرچین آک با ظرفیت چهار هزار قطعه ای با مارک نکسوزدیجیتال و تمام اتوماتیک به همراه دستگاه بخار ساز با مارک coolsteam دارای سنسور دما و رطوبت و 2 عدد فن و هیتر در 12 طبقه و هر طبقه 4 شانه و در مجموع 48 شانه با ظرفیت 96 عددی می باشد. 9- دستگاه مورد نظر هم اکنون در دفتر آقای نادر سامیار به آدرس فوق الذکر نگهداری می شود10-برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ارائه نماید. درغیراین صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 

 مدیرشعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان گنبد کاووس-عالمی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی