مزایده لوله خرطومی،دستگاه تصفیه،محافظ یخچال ،پروژکتور لامپی و... - آگهی 86295

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460704700040
تاریخ صدور:1399/07/27
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی 9900623  شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز موضوع اجرائیه صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له آقای وجیه اله زارعی   فرزند ولی  با وکالت خانم الهام فتوح آبادی  وفق قانون اجرای احکام مدنی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه شرکت مهندسین آوید پالایش آبان   به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ  641/006/737 ریال( مبلغ  610/482/607 ریال محکوم به +  30/524/130 ریال هزینه اجرائی ) را نموده است، لذا ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز شنبه  مورخ 1399/08/24 از ساعت 9الی 10صبح در شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا - بن بست شهید جمالی - مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه شماره  282 مورخ 1399/02/24 کارشناس  تاسیسات ساختمان  آقای  مهدی رزازان  جمعا" به مبلغ  496/293/000 ریال(تعداد298 قلم تاسیسات ساختمان) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% قیمت پایه کارشناسی را  به حساب شمارهir080100004058012907627341  در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز واریز یا نسبت به ارائه یک فقره چک رمزدار بین بانکی به مبلغ اعلامی در وجه صندوق مزبور اقدام و اصل چک یا فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند و وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی 10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش تودیعی را به اجرای احکام تحویل و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به اجرای احکام تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی مزایده نوبت اول می باشد. مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی :

ردیف    نام کالا    تعداد    واحد    قیمت واحد     قیمت کل

1    تفلون     10    بسته    15/000       150/000 

2   بوشن 63    73    عدد    35/000       2/555/000

3    شیر تک ضرب D63  218PRC PN16    13    عدد    270/000    3/510/000

4    سه راهه 50 سفید    32    عدد    150/000    4/800/000

5    پروژکتور لامپی    2    عدد    250/000    500/000

6    سه راهه سیار    2    عدد    300/000    600/000

7    لوله خرطومی سایز 21    3    بسته    170/000    510/000

8    لوله خرطومی سایز 13    2    بسته    150/000    300/000

9    دستکش چرمی کار کوتاه    13    جفت    150/000    1/950/000

10    سه راهه 3 اینچ    10    عدد    400/000    4/000/000

11    شیر مخلوط اهرمی دوش مدل باران    3    عدد    1/700/000    5/100/000

12    سردوش حمام     3    عدد    100/000    300/000

13    لوله دوش     3    عدد    200/000    600/000

14    ست جعبه آچار ستاره بوکسی TOPTUL    1    دست    5/500/000    5/500/000

15    ست آچار یک سر رینگیIST    1    ست    7/000/000    7/000/000

16    آچار ترک متر    1    عدد    9/000/000    9/000/000

17    بست لوله خرطومی    100    عدد    1/000    100/000

18    مهره ماسوره 63    5    عدد    600/000    3/000/000

19    مهره ماسوره 50    10    عدد    400/000    4/000/000

20    شیر یک ضرب 20    10    عدد    200/000    2/000/000

21    مهره ماسوره 2*63    2    عدد    600/000    1/200/000

22    مهره ماسوره 25    7    عدد    200/000    1/400/000

23    مهره ماسوره 32    3    عدد    400/000    1/200/000

24    سه راهه ساده سه سر چسب25    10    عدد    4/000    40/000

25    دستگاه تصفیه آب با مخزن کامل    1    دستگاه    11/000/000    11/000/000

26    سه راهه سه سر رزوه 32    7    عدد    300/000    2/100/000

27    بست 48لوله فلزی واشردار    4    عدد    600/000    2/400/000 

28    شیر مخلوط ظرفشویی دست دوم    2    عدد    700/000    1/400/000

29    محافظ یخچال     1    عدد    800/000    800/000

30    زانو 25 یک سر دنده    10    عدد    70/000    700/000

31    و......

    جمع کل                496/293/000

مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز-سعید منصوری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی