مزایده یک دستگاه اتوبوس اسقاطی - آگهی 86294

منقضی شده
شرح آگهی :
کد مزایده گزار 93152   نام دستگاه مزایده گزار مجتمع آموزش عالی سراوان
شماره مزایده 1199093152000005   نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 273290      
عنوان مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی

اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ 1399/07/28 ساعت 12:30 تا تاریخ 1399/08/10 ساعت 12:00
مهلت بازدید از 1399/07/29 تا تاریخ 1399/08/07 روزانه از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00
توضیحات فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1399/07/28 ساعت 12:40 تا تاریخ 1399/08/10 ساعت 12:00
زمان بازگشایی تاریخ 1399/08/11 ساعت 12:20
زمان اعلام برنده تاریخ 1399/08/12 ساعت 12:00

 

مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار 5 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش

اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1399/08/08 تا ساعت 12:00

اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-4001095803022574- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده  
شماره حساب واریز ودیعه دریافت وجوه سپرده-4001095806377495- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز ودیعه  
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-4101095836132720- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-4001095803022574- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی
شناسه واریز وجه مزایده  
شماره حساب عودت وجه مزایده رد وجوه سپرده-4101095836132720- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزیورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی