مزایده  ناودانی،گارد بغل پل، اتصال بین قالب و...0 - آگهی 86163

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462331800052
تاریخ صدور:1399/07/27
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دامغان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی  « آگهـی مــزایده مال منقول »

 اجرای احکام مدنی دادگستری دامغان درنظر دارد به موجب پرونده 970826-اجرایی له ابوالفضل شجاعیان علیه شرکت  راه و ساختمان اشکور ، اموالی توقیفی محکوم علیه  بابت طلب محکوم له و هزینه اجرا را ازطریق مزایده روز شنبه مورخ 1399/08/10راس ساعت9 صبح درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری دامغان به فروش برساند مشخصات اموال به شرح ذیل می باشد

1- ناودانی 120*20 سانتی متر 66 عدد هر کدام 30 کیلو گرم و هر کدام به قیمت 2/250/000 ریال

2- کانیو 100*72 سانتی متر 12 عدد هر کدام 21/5 کیلو گرم و هر کدام به قیمت 1/612/500 ریال

3- گارد بغل پل 146*54 سانتی متر 2 عدد هر کدام 58 کیلو گرم و هر کدام به قیمت 4/350/000 ریال

4- ناودانی اتصال قالب ها 20*100 سانتی متر با زاویه 45 درجه 2 عدد هرکدام 10 کیلو گرم وهر کدام به قیمت 750/000 ریال

5- اتصال بین قالب ها 10*15 سانتی متر 4 عدد هر کدام 7/5 کیلو گرم و هر کدام به قیمت 562/500 ریال

6- اتصال بین قالب ها 100*10 سانتی متر 1 عدد هر کدام 5 کیلو گرم و هر کدام به قیمت 375/000 ریال

7- قالب 67*63 سانتی متر به تعداد 4 عدد هر قالب 20 کیلو گرم و هر قالب به قیمت 1/500/000 ریال

که جمع اقلام فوق به مبلغ 186675000 ریال با توجه به جمیع عوامل موثر در امر قیمت گذاری مانند بهای روز بازار و کثر نرخ استهلاک و مطالعه سوابق و قیمت اقلام توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است

برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد . برنده مزایده می بایست 10% بهای پیشنهادی را فی المجلس به حساب دادگستری دامغان بپردازد و مابقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. پس ازانقضای مهلت مقرردر صورت عدم پرداخت ویادرصورت انصراف 10% واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدخواهدشد.. طالبین می توانند جهت اطلاع بیشتر 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل مذکور بازدید و یا به اجرای احکام مدنی دادگستری  دامغان مراجعه نمایند.

دانشفر-مدیر اجرای احکام مدنی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی