مزایده یک دستگاه خودرو نیسان پیکاپ دو کابین - آگهی 86091

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463476300061
تاریخ صدور:1399/07/24
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه 9900446 محکوم علیه کیوان غضنفر پور فرزند جواد  محکوم به پرداخت مبلغ1.259.000.000ریال به انضمام حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق محکوم له طیبه پور سید یحیی و مبلغ 62.950.000 ریال نیم عشر در حق دولت گردیده ومحکوم له یک دستگاه خودرو نیسان پیکاپ دو کابین به شماره انتظامی 34س912 ایران36 که دارای وضعیت ظاهری سالم، اتاق سالم، داشبورد سالم، صندلی و تودوزی سالم، موتور، گیربکس و دیفرانسیل سالم، تجهیزات فابریک، لاستیکها هفتاد درصد، نوع سوخت بنزین، چهار سیلندر با ظرفیت 4 نفر و دو محور مدل 1389  به رنگ سفید روغنی به شماره شاسی 22822908 و شماره موتور 24988573 را به عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که توسط اجرا توقیف سپس  توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1.900.000.000ریال  برآورد قیمت گردیده مال معرفی شده در تاریخ 99/08/24ساعت 12ظهرازطریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش میرسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبرنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید،10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تادرصورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی ما بقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان میتوانند جهت بازدید خودرو فوق الذکر به پارکینگ آرامش مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان پیشنهادهای خویش را حداکثر تا تاریخ99/08/24 ازطریق پست سفارشی یا حضورا به این اجرا ارسال وروی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه 99/08/24 میباشد. مزایده درصورت عدم حضور شرکت کننده تجدید میگردد./.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان- موسی علی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی