مزایده یک دستگاه کانکس،یک دستگاه موتور،یک دستگاه کلید هوایی - آگهی 85773

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462839500030
تاریخ صدور:1399/07/23
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش اسفرورین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

(( بسمه تعالی ))

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

در پرونده کلاسه980483 اجرای احکام مدنی  دادگاه عمومی بخش اسفرورین شرکت تهویه سیالان قزوین محکوم است به پرداخت90.211.092 ریال بابت اصل خواسته و مبالغ دیگر در حق آقای نوراله اکبری و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. از اموال محکوم علیه مال یا اموال ذیل با معرفی محکوم له توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است لذا این اجرا قصد دارد در مورخ 1399/08/18ازساعت 10صبح الی 11صبح در محل اجرای احکام مدنی اسفرورین از طریق مزایده عمومی مال یا اموال ذیل را بفروش برساند هر کس می تواند در مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش(مزایده) تعیین شده است با هماهنگی این اجرا از مال یا اموال بازدید و در مزایده حضورا شرکت نماید . برنده مزایده می بایست مبلغ ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند پس از تایید مزایده توسط دادگاه، مال یا اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تایید مزایده، مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده دادگاه واریز ننماید و یا بدون عذر موجه اعلام انصراف نماید مبلغ ده درصد وصولی از برنده مزایده ، پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچ گونه اعتر اضی را نخواهد داشت تسلیم مورد معامله و تنظیم سند نقل و انتقال آن پس از پرداخت تمام بهای آن و انقضای مهلت های قانونی طبق قانون اجرای احکام مدنی و تائید مزایده توسط دادگاه انجام خواهد شد. لذا متقاضیان شرکت در مزایده مکلف هستند با آگاهی کامل از قوانین مربوط در این خصوص اقدام نمایند

مشخصات مال مورد مزایده بشرح ذیل می باشد:

یک دستگاه کانکس 12 متری با عرض 3متر، کارکرده شرکت خانه های پیش ساخته ایران به قیمت 380.000.000 ریال

یک دستگاه موتور 18.5کیلووات 3000دور ABB کار کرده به قیمت 75.000.000ریال

یک دستگاه کلید هوایی زیمنس 3WX2750 فرسوده در حد ضایعات به قیمت 15.000.000ریال

ارزش کل اجناس فوق به مبلغ 470.000.000 ریال به عنوان قیمت پایه اعلام می گردد

دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه اسفرورین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی