مزایده خودروی وانت دوکابین - آگهی 85597

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466315400110
تاریخ صدور:1399/07/22
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان آبادان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی فروش مال منقول

با توجه به اجرائیه صادره محکوم علیه محمد سعید حاجیان فرزند عبدالرضا محکوم به پرداخت مبلغ 313 عدد سکه در حق شهلا مقامی فرزند میرزا  و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت  عنوان نیم عشر اجرایی گردیده است با توجه به توقیف خودروی  وانت دوکابین ایسوزو تیپ دی مکس به  شماره پلاک 33/27687 ( پلاک اروندی ) به رنگ نقره ایی با سوخت گازوئیل و پس از ارزیابی به عمل آمده خودروی مذکور به مبلغ ریالی 2/800/000/000 ریال می باشد لازم به ذکر است ارزیابی انجام شده بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی است که امکان دارد شامل پلاک ثبتی فوق گردد . با توجه به ابلاغ نظریه کارشناسی و عدم اعتراض در مهلت مقرر خودروی  موصوف در قبال محکوم به محکوم له در تاریخ 99/08/10 از ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده به فروش می رسد محل مزایده اجرای احکام حقوقی آبادان بوده و مراتب یک نوبت در سایت اداره ارشاد آگهی می گردد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز  قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام از خودرو بازدید و در جلسه مزایده حضور بهم رسانند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و مال توقیفی به بالاترین قیمت به فروش می رسد خریدار ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه تودیع خواهد کرد./.

مدیر اجرای احکام حقوقی آبادان- سید حسین موسوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی