مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده باری دانگ وفنگ - آگهی 84812

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910468319500008
تاریخ صدور:1399/07/14
شعبه صادر کننده:شعبه 9 اجرای احکام کیفری (ویژه نیابت) دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

((آگهی مزایده اموال منقول))

دادسرای عمومی وانقلاب کرمانشاه در راستای ماده114قانون اجرای احکام مدنی در نظر دارد اموال منقول یک دستگاه خودرو کامیون کشنده باری دانگ وفنگ به شماره انتظامی 31ع565-19  رنگ آبی لاجوردی کارشناسی شده توسط کارشناس منتخب سرهنگ کامران بابایی  احد کارشناسان رسمی دادگستری  با قیمت 360 میلیون تومان ارزش پایه کارشناسی  وارزیابی گردیده اند از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند در روز شنبه مورخ 1398/08/14ساعت 9 صبح به آدرس کوچه ثبت،دادسرای عمومی وانقلاب کرمانشاه،شعبه نهم اجرای احکام کیفری مراجعه وقیمت پیشنهادی خودرا روز جلسه مزایده اعلام نمایند بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده در راستای ماده129 از قانون مذکور بایستی 10 درصد بهای پیشنهادی را طی فیش واریزی فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم وبقیه را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده ارائه شده توسط اجرای احکام واریز نماید در غیر این صورت مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد.ضمناً پس از پرداخت تمام بهای پیشنهادی اموال واحراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه محترم مطابق ماده 143 از قانون یادشده مراحل تسلیم وانتقال اموال به برنده مزایده انجام خواهد شد لازم به ذکر است که کلیه هزینه های جابجایی وانتقال اموال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد.ضمناً جهت بازدید از اموال ظرف مهلت 5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با اخذ معرفی نامه از شعبه به آدرس:کرمانشاه  پارکینگ دالاهو مراجعه نمایند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی