مزایده اموال راکد از رده خارج، مستعمل، اسقاط و غیره - آگهی 83407

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی 99/1 
1- نام و نشانی شرکت مزایده گزار: شرکت مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمد به نشانی یاسوج، خیابان گلستان 13 -  اداره تدارکات تلفن  33227100 - 33223119 - 074 
2- موضوع مزایده: فروش اموال راکد از رده خارج، مستعمل، اسقاط و غیره در انبار استان، مراکز شهرستانها و محل سایت ها در سطح استان
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 500.000.000 ریال ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی در وجه شرکت مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه وبویراحمد با فرمت جدید تهیه و اصل آن را در پاکت الف قرار دهند چکهایی از قبیل عادی ، مسافرتی ، بین بانکی در گردش ، چک پول و ... قابل قبول نمی باشد 
4- قیمت اسناد مزایده و شماره حساب مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 0102574000005 بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534 بنام شرکت مخابرات استان ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمد واریز نمایند و تصویر فیش را به فاکس شماره 074-33249224 ارسال و اصل
5- محل، زمان و مهلت فروش اسناد: جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99.8.22 لغایت 99.9.1 از طریق سایت های  www.tckb.ir . www.ict.ir , iets.mporg.ir,  یا مراجعه حضوری به ادرس یاسوج خیابان گلستان 13 اداره تدارکات 
6- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد از تاریخ 99.9.1 لغایت 99.9.9 تا پایان وقت اداری به دبیرخانه مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد واقع در یاسوج - خیابان گلستان 13 و یا ارسال از طریق پست پیشتاز در موعد مقرر 
7- تاریخ بازگشایی پاکات: پاکات روز دوشنبه مورخ 99.9.10 یاسوج، خیابان گلستان 13
 مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد سالن کنفرانس می باشد حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع است 
8- هزینه چاپ اگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 
9- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط ،مخدوش، فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر و در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد در رد یاقبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.
11- اصل ضمانت نامه اعتباری در پاکت الف و پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار گیرد.
12 - اجناس مزایده ای در سطح استان و در انبار یاسوج می باشد و شرکت کننده می بایست اجناس را رویت و اعلام قیمت بصورت ریز ارائه نماید 
13 سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد معامله مندرج است.
شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی