مزایده کامیون کشنده هوو مدل 2006 - آگهی 83095

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910468497800061
تاریخ صدور:1399/06/30
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 9900188  صادره از شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / خانم  شهناز دستان زند وعلیه آقای/ خانم بیتا انتظاری  دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک:  کامیون کشنده هوو به پلاک انتظامی 981 ع 18 ایران 29  ، رنگ سفید روغنی معمولی ، تیپ  4.6zz4257s3241v  و مدل 2006  تعداد محور 3  و تعداد سیلندر 6 و تعداد چرخ 10 و موتور  نیاز به سرویس دارد  و سیستم انتقال نیرو سالم ، داشبورد مستعمل ، سوئیچ کشنده وجود نداشت و شماره حک موتور و وضعیت فنی آن قابل بررسی نبود . بدنه خوردگی های متعدد و جزیی دارد و برخی از قسمتهای بدنه نیاز به رنگ آمیزی دارد و پهلوی چپ قبلا در نتیجه قیچی کردن خسارت دیده و بازسازی شده  و شیشه جلو شکسته است و شاسی سالم و تودوزی مستعمل و تایر ها غیر قابل استفاده و فرمان و جلو بندی سالم ، یدک کانتینر چادری دو محور 8 چرخ متصل به کشنده مستعمل بوده  و حدود 14 ماه در پارکینگ متوقیف می باشد و راه اندازی و آماده به کار نمودنبه کار متحمل هزینه خواهد بود و ضمناً تریلر کانتینر چادری و آن نیز مستعمل و پاره  می باشد و  اطراف آن دارای خوردگی متعدد بتانه می باشد و فاقد بیمه و دارای بدهی های احتمالی دولتی می باشد.

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 17/ 6/ 1399 کارشناسی و بمبلغ  000/ 000/ 500/ 5  ریال ارزیابی شده است و مزایده برای روز سه شنبه  مورخ 29/ 7/ 1399  ساعت 12  ظهر تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه - چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی - طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه- احسان نظری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی