مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 1388 - آگهی 83066

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463819300084
تاریخ صدور:1399/06/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بروجن
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در راستای اجرای دادنامه شماره 9609983819200770  صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بروجن در پرونده کلاسه 971022 اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن، جهت اجرای مفاد دادنامه صدر الذکر جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام  مدنی دادگستری بروجن با حضور نماینده دادستان جهت فروش مال بشرح ذیل راس ساعت 9 صبح مورخه 1399/07/15، تشکیل وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد .برنده مزایده می بایستی 10 درصد از قیمت پیشنهاد ی را فی المجلس پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آنرا به این اجرا ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می تواند ظرف پنج روزقبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید.

مشخصات مال

یک دستگاه کامیون کمپرسی، رنگ سفید، مدل 1388، سیستم رنو، بشماره انتظامی ایران71- 421ع 29، تیپ میدلام 280/18D*1-4*2 به ارزش 6/500/000/000(شش میلیارد و پانصد میلیون ریال) معادل نظریه کارشناسی

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن- محمدرضا رضایی زاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی