مزایده کامیونت مشبک مسقف فلزی مدل 2016 - آگهی 83007

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460409200085
تاریخ صدور:1399/06/27
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول( نوبت اول )

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9809970405701386 که حسب دادنامه شماره 9909970404000444صادره ازشعبه 7دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قطعیت یافته است محکوم علیه حسین پورعلی کولانکوه فرزند برجعلی به خلع ید مشاعی از ملک پلاک ثبتی مذکور و به پرداخت مبلغ 1/370/500/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/4/1 لغایت اجرای قرار کارشناسی ( 1399/06/13 ) و از بابت قاعده تسبیب به پرداخت مبلغ 5/263/500ریال خسارت و هزینه دادرسی و مبلغ 3/000/000ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له فرج حسن زاده ثمرین فرزند حمید ، و نیز پرداخت مبلغ 51/900/000ریال نیم عشردولتی درحق صندوق دولت صادر شده است (( با توجه به صدور اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ 32/400/000 ریال بدوا تودیع و در حق دولت ایصال خواهد شد )) لذا در راستای اجرای حکم اموال محکوم علیه توقیف و پس از ارجاع به کارشناسی ، کارشناس مربوطه نظریه خود را به شرح زیر اعلام نمودند:

مشخصات وسیله نقلیه: نوع : کامیونت مشبک مسقف فلزی سیستم : جک تیپ : ان 721 شماره انتظامی : 145 ع 48 ایران 91 مدل : 2016 ظرفیت : 5975 ک.گ. دو محور شش چرخ سوخت : گازوئیل رنگ: سفید روغنی شماره موتور : 414189815935 - شماره شاسی : 812588- کامیونت از نظر فنی سالم وآماده بکار –آزمایش ایستایی و حرکت معمول اجزا و متعلقات فنی موتور وگیربکس سالم بنظر میرسد – اتاق و بدنه وشیشه ها سالم – لاستیک ها 80% - تودوزی سالم – آیینه ها وچراغها سالم – اتاق بار مشبک فلزی مسقف سالم – کیلومتر511038 - اصالت ارکان اصلی وسیله نقلیه برابر اسناد ومدارک ارائه شده مورد تایید میباشد . قیمت پایه کارشناسی : باعنایت به مدل و تیپ و نوع اتاق و کاربری – وبا لحاظ قرار دادن نواسانات شدید قیمت خودرو- مخصوصاً خودروهای سنگین ونیمه سنگین قیمت پایه کارشناسی – به مبلغ چهارصد و بیست میلیون تومان تعیین وبرآورد میگردد.بنابراین جلسه مزایده به روز دوشنبه مورخه 99/07/14ساعت 09:00الی 09:30صبح در اتاق شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی مزبور شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند . مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد شرط حضور در جلسه مزایده واریز 10 درصد مورد مزایده در حساب سپرده دادگستری می باشد و در صورت برنده شدن نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ضمناً کلیه مخارج بعهده محکوم علیه می باشد.

مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل- علی رستم زاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی