مزایده یک دستگاه سنگک پزی ماشینی - آگهی 82821

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910468767800001
تاریخ صدور:1399/06/26
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش کلاترزان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

(آگهی مزایده مال منقول / غیرمنقول نوبت اول)

 بموجب پرونده کلاسه 9900003  اجرایی این شعبه ، آقای محمد حسین غفاری شویشه فرزند احمد محکوم است به پرداخت مبلغ 211/538/598 ریال وجه محکوم به در حق آقای انور شاه محمدی و همچنین پرداخت مبلغ 10/576/929 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، نظر به عدم پرداخت وجوه مذکور ، توسط محکوم علیه یک دستگاه سنگک پزی ماشینی که طبق نظر کارشناس به مبلغ 210/000/000/ریال قیمت گذاری گردیده ، در روز دوشنبه مورخ 99/07/21 از ساعت 10 الی 11 در محل دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش کلاترزان با حضور مدیر دفتر شعبه ، نماینده دادسرا و قاضی شورا به مزایده گذاشته می شود، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش کلاترزان از مال مورد مزایده ، بازدید به عمل آورند و پیشنهاد خود را در روز مزایده به صورت کتبی بدون قلم خوردگی تسلیم نماید ، برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد و بلافاصله همان روز مبلغ 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری فی المجلس واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی، ترتیب پرداخت مابقی قیمت را به حساب دادگستری فراهم نماید، بدیهی است وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. آدرس و مشخصات و مال مورد مزایده با قیمت کارشناسی به شرح ذیل می باشد:.

موقعیت محل دستگاه: دستگاه مورد نظر در کارگاه آقای محمد حسین غفاری به آدرس  استان کردستان – بخش کلاترزان - شهر شویشه - بلوار کشاورز – کوچه شهرداری- نانوایی محمد حسین غفاری شویشه.

نتیجه گزارش و مشخصات دستگاه: یک دستگاه سنگک پزی ماشینی با برش قیچی ، خمیر گیر دارای فر تونلی نوار صفحه چدنی و نوار جلو بر اتوماتیک ، بدنه صفحه روکش استیل ، مشعل گازی و تابلو برق  اینورتردار می باشد. دستگاه ساخت صنایع نان سهند پخت تبریز بوده که بر اساس شواهد و اظهارات ، سال ساخت آن 1393 شمسی می باشد . در طی فرایند خمیر پهن شده بر روی نوار حمل شده و از داخل فر که حرارت آن ، شعله حرارت غیر مستقیم و قابل تنظیم است عبور می کند و مراحل پخت نان در داخل فر صورت می گیرد. نان پخته شده به قسمت برش هدایت شده و سپس تیغه برش ، نان را به اندازه های مساوی قطع و تقسیم می کند و روی صفحه قابل ارائه و انتقال بر روی میز سرد کن خواهد بود.

ارزش فعلی دستگاه با لحاظ نمودن جمیع جهات برابر است با مبلغ 210/000/000 ریال به حروف دویست و ده میلیون ریال

مسعود حاجی زاده-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش کلاترزان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی