مزایده لوله پلی اتین - آگهی 82724

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910467754800001
تاریخ صدور:1399/06/25
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان خورموج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

نظربه اینکه بموجب پرونده کلاسه 980073 این اجرا محکوم علیهم سید محمد رضا حسینی فرزند مرتضی-سید منصور مقدمی فرزند کاظم و شرکت تعاونی کشت و صنعت سبز کاران تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 501/894/681 ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر و هزینه دادرسی در حق محمد حسین خسروی فرزند محمد علی ومبلغ 8/500/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت با نظر به اینکه ثالثی به نام حیدر آسیایی فرد فرزند حسن اموالی از قبیل لوله پلی اتین 125 میلی لیتر کلاف 100متری –و لوله پلی اتین 60میلی لیتر کلاف100 متری معرفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ335/920/000ریال ارزیابی گردیده در مورخه 99/07/22 راس ساعت 10 صبح و با نماینده دادستان محترم عمومی و انقلاب دشتی از طریق مزایده حضوری به نشانی کاکی خیابان دانش  آمز در حل مجتمع گلخانه ای به فروش میرسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته میشود10%قیمت خریدفی المجلس ازبرنده اخذوباقیمانده ظرف مهلتی که اجراء تعیین می نمایدکه حداکثرازیکماه تجاوزنخواهدکرد اخذ می گرددو مال به وی تحویل خواهدشددرصورتیکه برنده مزایده بهای مال را درمهلت مقرر پرداخت ننماید وجه دریافتی به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهدشد.متقاضیان می توانند ظرف5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی اجرای احکام ازمال موضوع مزایده بازدید بعمل آورند./.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی