مزایده یکدستگاه تراکتور مسی فرگوسن،یکدستگاه گاو آهن،یکدستگاه زمین صاف کن و.... - آگهی 82710

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466639800020
تاریخ صدور:1399/06/25
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دورود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده                                                                                                                                           

به موجب اجراییه صادره ازشعبه  چهارم  حقوقی دادگستری دورود محکوم علیه  حسین و اکبر نقدی و شوکت خسروی    محکوم گردیده است به پرداخت    اجرت المثل ایام تصرف زمین های زراعی و فروش املاک و اموال منقول و غیر منقول  ماترک مرحوم  جواد نقدی در حق خانمها زهرا نفدی و غیره    که با توجه به دادنامه صادره اموال زیر به شرح ذیل توقیف وجهت ارزیابی به ارزیاب ارجاع که دارای ارزشی به میزان ذیل می باشد

1-یک  قطعه زمین آبی یک هکتار  به قیمت 200/000/000 تومان

2-سه قطعه زمین نیمه ابی به متراز 20129 به قیمت 201/290/000 تومان

3-شش قطعه زمین دیم زار به متراژ 32278 به قیمت 161/390/000 تومان

جمع کل مالی اراضی آبی و دیم به قیمت 562/680/000 تومان ارزیابی شده است.

عنوان ادوات کشاورزی به قیمت روز به شرح ذیل میباشد:

1- یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن تیپ 285 مدل 76 به قیمت 58/000/000 تومان

2-یک دستگاه مرز کش دیسکی کارکرده به قیمت 800/000 تومان

3-یک دستگاه گاو آهن سه خیش کار کرده به قیمت 1/800/000 تومان

4-یک دستگاه کلتیواتور کار کرده  به قیمت 2/000/000 تومان

5-یک دستگاه تریلی دو چرخ کار کرده به قیمت 2/000/000 تومان

6-یک دستگاه زمین صاف کن معمولی کارکرده به قیمت 800/000 تومان

جمع کل ادوات کشاورزی 64/200/000 تومان ارزیابی شده است.

باتوجه به مراتب مزایده درتاریخ 1399/7/20  روز  یک شنبه  ساعت 10صبح شروع و تا 11 دراجرای احکام شعبه اول دادگستری دورودبرگزار و از قیمتهای فوق شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط میشود.شرکت کنندگان می توانند با هماهنگی این اجرادوروز قبل از مزایده  از اموال و املاک  مذکور در بازدید نمایند

علی نظری                                                                                                                                             

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دورود                  

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی