مزایده 4دستگاه برداشت درز داخل و سطح لوله - آگهی 82648

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462557500044
تاریخ صدور:1399/06/25

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوه

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

                                        ((آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول))

 

در پرونده اجرایی کلاسه  9900135  و 9900151 و ضمائم آن در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساوه له آقای  جعفر افشار و حامد ذاکر حسینی  علیه شرکت پارس کوپال جهت وصول محکوم به و هزینه های قانونی متعلقه در نظر است :

 

1-خط شماره یک شامل دستگاه برداشت درز داخل و سطح لوله کلا" به صورت دست ساز و بدون مارک و مشخصات به ارزش پایه در مزایده 220/000/000 ریال

2- خط شماره 2 شامل دستگاه برداشت درز داخل و سطح لوله کلا" به صورت دست ساز و بدون مارک و مشخصات به ارزش پایه در مزایده 220/000/000 ریال

3- خط شماره پنج شامل دستگاه برداشت درز داخل و سطح لوله به صورت دست ساز و بدون مارک و مشخصات به ارزش پایه در مزایده 270/000/000 ریال

4-  خط شماره شش  شامل دستگاه برداشت درز داخل و سطح لوله به صورت دست ساز و بدون مارک و مشخصات به ارزش پایه در مزایده 270/000/000 ریال

لذا ارزش کل 4 بند توقیفی فوق به مبلغ 980/000/000 ریال معادل نود و هشت میلیون تومان برآورد می گردد

 

که در روز  پنجشنبه مورخه  10/ 7/ 99  راس ساعت  10 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام دادگستری ساوه به فروش رسانیده می شود و قیمت مندرج اعلامی که بر اساس نظریه کارشناس بوده قیمت پایه محسوب و مزایده از مبلغ فوق شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . چنانچه نیاز به ملاحظه اموال باشد ظرف پنج روز قبل از شروع مزایده می توانند به اجرای احکام مدنی مراجعه تا هماهنگی لازم جهت بازدید از اقلام فوق بعمل آید .  ضمنا" افراد شرکت کننده در مزایده می بایست ده درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری واریز و فیش واریزی و کارت شناسایی در روز مزایده  را بهمراه داشته باشند

 

                                                  نادری – مدیر دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساوه 

 

 

                                 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی