مزایده درب موتور سواری کادیلاک ،گلگیر جلو راست سواری،درب صندوق عقب سواری و... - آگهی 82620

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910463463000046
تاریخ صدور:1399/06/24
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه980237 شعبه اول  اجرای احکام کرمان اموال زیر را:1-درب موتور سواری کادیلاک GMتعداد 1عدد بمبلغ40/000/000ریال نو(خام)2-درب موتور سواری کادیلاک  سلبریتی 1عدد بمبلغ40/000/000ریال3 نو(خام) نو(خام)-گلگیر جلو راست سواری کادیلاک فلیت وود 2عدد بمبلغ50/000/000ریال نو(خام)4-درب جلو راست سواری بیوک پارک آون یو 1عدد بمبلغ35/000/000ریال نو(خام)5-درب صندوق عقب سواری کادیلاک سویل 1عدد بمبلغ28/000/000ریال نو(خام)6-درب صندوق عقب سواری کادیلاک فلیت وود 1عدد بمبلغ28/000/000ریال7-درب صندوق عقب  سواری بیوک پارک آون یو 1عدد بمبلغ28/000/000ریال نو(خام)8-پوسته داشبورد سواری اندزومبیل 2عدد بمبلغ 40/000/000ریال نو آسیب دیده متعلق به آقای علیرضا نیک نفس که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش289/000/000 ریال(دویست وهشتادونه میلیون ریال) ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روزسه شنبه مورخ99/07/15 ساعت9صبح با حضور نماینده دادستان درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع درکرمان-بلوار جهاد-نرسیده به کوچه17-(مقابل خیابان شهید نامداری)  بازدید نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی کرمان ویا با اخذ شناسه از واحد مزایده جهت واریز به حساب سپرده دادگستری اقدام و  به همراه درخواست کتبی خود در پاکت در بسته  تا15دقیقه  قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان(واحد مزایده) تحویل نمایند. . فروش از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد . در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

آدرس واحد مزایده اجرای احکام حقوقی کرمان:خیابان عدالت –دادگستری کل استان کرمان-اتاق 91

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی