مزایده ورق فلزی گالوانیزه کرکره ای ، پنجره های دور سوله و... - آگهی 82454

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462312200061
تاریخ صدور:1399/06/23
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

شعبه دوم اجرای احکام مدنی دگستری سمنان در نظر دارد در پرونده کلاسه 980893 موضوع اجراییه له آقای جمشید صالحین علیه شرکت شایان سنگ سمند اموال مشروح ذیل را از طریق مزایده عمومی و حضوری به فروش برساند.

1- ورق فلزی گالوانیزه کرکره ای سقف به میزان 4700 کیلوگرم و با نرخ واحد 120.000 ریال معادل 564.000.000 ریال     

2- لاپه ها و سگرادها به میزان 10100 کیلوگرم و با نرخ واحد 52.000 ریال معادل 525.200.000 ریال

3- پنجره های دور سوله به میزان 8600 کیلو گرم و با نرخ واحد 52.000 ریال معادل 447.200.000 ریال

مزایده در روز مورخ 1399/07/06 ساعت 10 در محل توقیف اموال به نشانی: سمنان-شهرک صنعتی شرق- بلوار توکل- شرکت شایان سنگ برگزار خواهد شد. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و 10% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و مابقی وجه را ظرف مهلت یک هفته به حساب سپرده دادگستری سمنان واریز نماید. در غیر اینصورت وجه سپرده ایشان بعد از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و بعد از واریز وجه نسبت به رفع توقیف اموال طبق مقررات اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است که هزینه جداسازی و جابجایی اقلام مذکور با برنده مزایده است.

مجتبی قدرت آبادی- دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی