مزایده یکدستگاه خودرو  وانت پیکان مدل 1386 - آگهی 82398

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910468159800029
تاریخ صدور:1399/06/23
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان همدان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده مال منقول  (نوبت اول )

بدین وسیله اعلام می گردد: این مرجع در راستای مواد 114 و 117 و 139 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده اقدام به فروش یکدستگاه خودرو  وانت  پیکان  به شماره انتظامی 836 س 32 ایران 18  متعلق به آقای محمد محمدی   فرزند :هاشم کد ملی 3871077712 بابت محکومیت پرونده اجرایی شماره 9901477/اج ص اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان تهران  // نیابت از شهرستان تهران می نماید. لازم به تذکر می باشد که مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس از مبلغ پایه350/000/000 ریال  شروع خواهد شد (ماده 128 ق اجرا) و برنده مزایده موظف است تمامی قیمت پیشنهادی (و یا حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی را در صورت موافقت دادورز اجرا، فی المجلس پرداخت نماید (ماده 129)) و کسانی که تمایل به خرید یا بازدید از مال را دارند می توانند پنج روز قبل از روز مزایده به محل نگهداری مال مراجعه و نسبت به مشاهده و بازدید از مال اقدام نمایند. و پارکینگ موظف به همکاری می باشد.

تذکر: کسانی که تمایل شرکت در مزایده را دارند موظفند نسبت به ارائه مدارک هویتی و شماره تماس خویش و تمامی مبلغ پیشنهادی و یا با اعطای مهلت توسط قاضی اجرای احکام حداقل ده درصد مبلغ بهای مال را نقدا به همراه خویش حاضر نماید و یا چک تضمین شده بانکی را  به واحد اجرا اقدام نمایند. تاریخ و محل انجام مزایده: مزایده فوق از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 9:45 روزدوشنبه  مورخ 99/7/7 در محل مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان همدان (واحد اجرای احکام مدنی) واقع درهمدان- آرامگاه بوعلی جنب اداره پست  واقع در اجرای احکام  شورای حل اختلاف  شعبه اول انجام خواهد گرفت. (ماده 115)

نوع و مشخصات اموال مورد مزایده: (ماده 122 و 138) – مندرج در نظریه کارشناسی مشخصات خودرو:نوع کاربری: وانت   سیستم: پیکان     تیپ: 1600 آی   رنگ: سفید روغنی  شماره شاسی: 20516485   شماره موتور: 11285069095  سال ساخت: 1386   نوع سوخت: دوگانه سوز    تعداد چرخ: 4     تعداد محور: 2    شماره انتظامی:  836 س 32 ایران 18  تعداد سیلندر: 4

توضیحات:.الف)وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه:

1-کارگر و کیلومتر خودرو 267923 می باشد.

2-خودرو فاقد سپر عقب می باشد.

3-درب جلو سمت چپ مقداری بتونه کاری شده و نیاز به رنگ آمیزی دارد.

4-خودرو دارای باربند مشکی می باشد.

5-داخل موتور خودرو بسیار کثیف و روغن زیادی روی موتور پاشیده شده بود.

6-چراغ خطر عقب سمت راست هم شکسته شده است.

از قسمت های اصلی و اساسی خودرو شامل اتاق، شماره موتور، شماره شاسی و پلاک مشخصات و شاسی و حک شماره اتاق و پرچ های آنها بازدید که کلیه قسمت ها فابریک و با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاری خودرو مطابقت داشته و مشکلی نداشته و اصالت آن تا زمان تنظیم گزارش تائید می شود.

ب)ارزیابی و تععیین قیمت پایه کارشناسی وسیله نقلیه:

بر این اساس و با توجه به عرف روز و تحقیقات و بررسی به عمل آمده در این رابطه و با در نظر گرفتن نوع سیستم و مدل و رنگ خودرو و داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث و همچنین سلامت گیربکس و سیلندر و موتور میزان قیمت پایه کارشناسی خودرو در حال حاضر به نظر مبلغ 350/000/000 ریال معادل سی و پنج میلیون تومان تعیین و برآورد می گردد.

قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان همدان - ناصر قلی ئی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی