مزایده چرخ خیاطی راسته جک،نیمکت فلزی،چرخ خیاطی زیکزال ماکیا و.... - آگهی 82056

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461773800079
تاریخ صدور:1399/06/19
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

(آگهی مزایده مرحله اول)

نظر به اینکه محکوم لها خانم زهرا کلائی فرزند محمد با وکالت آقای مهدی باقری به موجب دادنامه شماره 980/1273-1398/12/14 و اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کردکوی بابت مهریه خود که تعداد 300 قطعه سکه تمام بهار آزادی و مقدار پنج مثقال طلای 18 عیار و مبلغ 3/000/000 ریال می باشد تقاضای توقیف اموال و ماترک همسر خود مرحوم حسن کلاموئی را نموده که پس از توقیف به شرح ذیل ارزیابی گردیده است 1-چرخ خیاطی راسته زوجی صنعتی یک عدد مدل 051201197 به مبلغ 24/500/000 ریال 2-چرخ خیاطی راسته جک صنعتی یک عدد مدل DDIBF14727 به مبلغ 27/000/00 ریال 3-چرخ خیاطی راسته زوجی صنعتی یک مدل 0215011941 به مبلغ 24/000/000 ریال  4-چرخ خیاطی راسته زوکی یک عدد مدل DDIBF74923 به مبلغ 25/000/000 ریال 5-چرخ خیاطی زیکزال ماکیا صنعتی یک عدد مدل isvsvf516x2-56 به مبلغ 29/000/000ریال  6-چرخ خیاطی راسته جک صنعتی یک عدد مدل DDIBF1818 به مبلغ 22/000/000 ریال 7-چرخ خیاطی راسته جک بدون سریال دو عدد به مبلغ 19/000/000 ریال 8-چرخ خیاطی زوجی صنعتی یک عدد مدل 05120100 به مبلغ 23/000/000 ریال 9-چرخ خیاطی راسته جک صنعتی یک عدد مدل 101168000 به مبلغ 25/000/000 ریال 10-چرخ خیاطی راسته جک صنعتی یک عدد مدل 6350002070237 به مبلغ 12/000/000 ریال  11-چرخ خیاطی میاندوز جک یک عدد مدل KGK156501 به مبلغ 23/000/000 ریال 12-چرخ خیاطی ژانومه صنعتی یک عدد مدل 690102905672 به مبلغ 24/000/000 ریال 13-چرخ خیاطی دوماکو یک عدد مدل 050501028 به مبلغ 37/000/000 14-چرخ خیاطی راسته دوز صنعتی یک عدد مدل DDIBF15013 به مبلغ 23/000/000 ریال 15-چرخ خیاطی راسته جک صنعتی دو عدد مدل 1270012D01 به مبلغ 11/000/000 ریال 16-چرخ خیاطی میاندوز صنعتی یک عدد مدل mAuTR90100140315 به مبلغ 22/000/000 ریال  17-قیچی برقی 25/000/000 ریال 18-نیمکت فلزی 10 عدد 15/000/000 ریال 19-نیمکت چوبی 6 عدد 6/000/000 ریال 20-یخچال ایستاده ارج یک عدد 4/500/000 ریال 21-بخاری گازی 10000 یک عدد 1/000/000 ریال 22-کپسول آتش نشانی یک کیلوئی 1/500/000 ریال جمعآ به مبلغ 446/500/000 ریال و به مزایده گذارده می شود که با توجه به درخواست خواهان و اقدامات انجام شده از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد طالبین خرید می توانند پیشنهادات خود را در جلسه مزایده ارائه دهند. مکان :اجرای احکام مدنی دادگستری کردکوی زمان:مورخه :  1399/07/12 ساعت 9 الی 10  1 - مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را درجلسه پیشنهاد دهد 2- مزایده با حضورنماینده اجرای احکام مدنی و نماینده دادسرای شهرستان کردکوی صورت خواهد گرفت . 3-برنده مزایده میبایست 10% مبلغ مورد خرید را نقداً بشماره حساب سپرده دادگستری کردکوی واریز نماید در صورتیکه الباقی مبلغ به میزان 90% را طی یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نکند مبلغ ده درصد پرداختی وی با توجه به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 4- طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از اجرای مزایده به هماهنگی این اجرا از مال مورد نظر بازدید نمایند . 5 – انتقال مال پس از تشریفات قانونی و تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت خواهد گرفت .

رمضانعلی موجرلو- مدیر دفتر شعبه اوّل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی