مزایده یک عدد کانکس،یک عدد تانکر فلزی،نبش و قوطی فلزی و.... - آگهی 81979

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466523300105
تاریخ صدور:1399/06/19
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)

در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 9901071 ج م 3 بر له آقای قلی میرزائی وضیفه خورانی و بر علیه آقای  مهرداد یزدانی به خواسته 625/372/661 ریال از بابت  اصل خواسته و مبلغ  31/268/633 ریال از بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 99/7/12 روز شنبه از ساعت 9 تا 10 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع درگلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم اتاق اجرای احکام مدنی شعبه سوم به فروش خواهد رسید % مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و  به کسی که بالاترین  مبلغ را  پیشنهاد  نماید  فروخته خواهد  شد و  ده  درصد مبلغ پیشنهادی  فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان نصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .

مورد مزایده  عباتند از : 1-  یک عدد کانکس به ابعاد 3*12 متر آذر اتاق سفید رنگ 220/000/000 ریال 2 – یک عدد تانکر فلزی هشت هزار لیتری 80/000/000 ریال 3 – یک عدد تانکر فلزی شش هزار لیتری 55/000/000 ریال 4- یک عدد تانکر فلزی بیست هزار لیتری 40/000/000 ریال 5-  یک عدد بتونر زرد رنگ با دینام 30/000/000 ریال 6 – حدود 2000 کیلو نبش و قوطی فلزی 6 متری کهنه هر کیلو 130/000 ریال و جمعا 260/000/000 ریال 7 – تعداد 60 عدد رادیاد به مارک لوکس پن به ابعاد 120*56 هر واحد 5/000/000 ریال و جمعا 300/000/000 ریال

بنابرین جمع ارزش 7 ردیف کلا به مبلغ 985/000/000 ریال ارزیابی شده است .

 

دادورزشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز - جودت

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی