مزایده لوله آبرسانی 4 اینچ،کانکس کارگاهی - آگهی 81963

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464526600055
تاریخ صدور:1399/06/19
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مشکین شهر/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اول                        
درپرونده اجرایی کلاسه 981018 ج م  به موجب دادنامه شماره  9709974525200035صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی مشگین شهر  محکوم علیه اداره آب و فاضلاب روستایی مشگین شهر  به پرداخت مبلغ 323/950/000ریال از بابت هزینه حفاری چاه و حمل و نصب دستگاه حفاری وتجهیز کارگاه و از بابت خسارت تعطیلی و عدم کارکرد دستگاه حفاری بعلاوه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 389/654/144 ریال جمعا 734/114/144ریال در حق خواهان آقای مهدی مالکی زنگی فرند علی و تقی تقی زاده زنگی فرزند عبدالرحیم و شط آب و مبلغ 16/197/500ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است.
فلذا اجرای احکام مدنی دادگستری مشگین شهر در نظر دارد اموال مشروحه ذیل واقع در  مشگین شهر  اداره آب و فاضلاب روستایی مشگین شهر را که عبارت است از
1-لوله آبرسانی 4 اینچ به ضخامت 4/5 میل بطول 12 متر 20 شاخه به ارزش 300/000/000ریال
2-کانکس کارگاهی دو اتاقه به ابعاد 2/5*10 مترمربع 1 عدد به ارزش 125/000/000ریال
بنابراین اموال مورد نظر طبق نظریه کارشناس و بر پایه قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده عمومی بفروش برساند زمان انجام مزایده مورخ 99/7/19 راس ساعت 9 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری مشگین شهر خواهد بود که ده در صد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده وصول و نسبت به مابقی قیمت مهلت در مهلت قانونی اعلام خواهد شد  اعلام خواهد شد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مورخه مقرر قبل از ساعت تعیین شده با ارائه درخواست کتبی به این شعبه مراجعه نمایند.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مشگین شهر-شکر فراهانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی