مزایده پمپ باد کارکرده،دستگاه برش سه کاره ،دستگاه نجاری برش و.... - آگهی 81841

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910465846000053
تاریخ صدور:1399/06/18

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان بجنورد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
*آگهی مزایده اموال منقول *

در مورد پرونده اجرائی کلاسه9900282 ، فیمابین محکوم له محمد حسین ابراهیمی و محکوم علیه احسان سعادتی مبنی بر پرداخت مبلغ علی الحساب 300/000/000ریال بابت اصل خواسته و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، با عنایت به توقیف اموال منقول به مشخصات ذیل الذکر :

1- پمپ باد کارکرده یک عدد به مبلغ 5/000/000 ریال 2-دستگاه برش سه کاره رونیکس فارسی بر به مبلغ 50/000/000 ریال 3-دستگاه برش رونیکس 20/000/000 ریال 4-دستگاه نجاری برش تخت به مبلغ 45/000/000 ریال 5-دستگاه نجاری سه کاره ام دی اف 100/000/000 ریال 6-گیره دلر به مبلغ 5/000/000 ریال که توسط کارشناس منتخب دادگستری ارزیابی گردیده است و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که در روز سه شنبه مورخ 1399/07/08و از ساعت 10/00الی10/30 و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی بجنورد به فروش برسد بنابر این متقاضیان شرکت در جلسه مزایده میتوانند 5 روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند بدیهی است مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شدو ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و ما بقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی 90 درصد در مهلت مقررمبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ظبط و مزایده تجدید میگردد

جلینی

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی