مزایده  یکدستگاه کامیونت آمیکو مدل 1391 - آگهی 81823

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910465627800014
تاریخ صدور:1399/06/17
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نهبندان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

))آگهی مزایده  ))

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 970063اجرایی و با توجه به نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند به شماره 1399033001070725-1399/05/12محکوم علیهم 1-رضا زحمتی فرزند علی 2- رقیه ناظمی نیا فرزند محمد  محکومند به پرداخت متضامنا به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت 1396/10/16تا زمان وصول و پرداخت مبلغ 12/540/000ریال هزینه دادرسی و 270/000ریال هزینه پرداخت شده در دفتر خدمات الکترونیک قضائی در حق محکوم لها آمنه همروان و پرداخت مبلغ 19/000/000ریال بابت حق الاجراء در حق دولت  که تاکنون نسبت به پرداخت هیچگونه اقدامی ننموده که حسب تقاضای محکوم لها اموال معرفی شده از ناحیه محکوم علیه به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است که به شرح ذیل می باشد :

  یکدستگاه کامیونت آمیکو به شماره انتظامی 821ع13ایران 52

مشخصات خودرو :نوع و کاربری :کامیونت بغلدار فلزی باز شو ، سیستم : آمیکو ، تیپ:M5/2، مدل:1391، رنگ :سفید ، ظرفیت :5/2تن ، تعداد سیلندر:4 ، نوع سوخت :گازوئیل ، تعداد محور:2 ، تعداد چرخ:6چرخ ، شماره موتور : 1140966، شماره شاسی:001621 وضعیت خودرو :اتاق و بدنه :فرسوده ، موتور :نامعلوم ، گیر بکس: نامعلوم ، شیشه ها :سالم ، سپرها :سالم ، دیفرانسیل:نامعلوم ، صندلی و جلو داشبورد:سالم ، جلو پنجره :سالم ، لاستیک ها :مستعمل ، چراغ ها :دارد ، آئینه و برف پاک کن :دارد .

وضعیت اصالت خودرو : خودرو قابل سرویس دهی می باشد ، سایر ملاحظات : به علت عدم امکان آزمایش مکانیکی ، وضعیت موتور و ... نامعلوم است . بنا به اظهار خواهان ، خودرو تا قبل از توقیف آماده به کار بوده است .

قیمت کارشناسی : قیمت خودروی فوق 1/400/000/000ریال  (یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال  ) برآورد می شود .

 مقرر گردید درتاریخ 1399/07/16 ساعت9صبح از طریق مزایده حضوری در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نهبندان به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از مزایده به واحد اجرای احکام مدنی نهبندان مراجعه تا ترتیب بازدید از اموال توقیفی داده شود ضمناً حداقل 10% از بهای فروش مزایده نقداً و فی المجلسین ازبرنده وصول خواهد شد و الباقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه وصول خواهد شد .

 علی نژاد هوشنگ  - قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نهبندان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی